Framsida » Om oss » Transportvillkor

Transportvillkor

Generella transportvillkor

§1 Generella bestämmelser
– inklusive giltighet och ansvar

Vid köp av biljett med rederiet gäller dessa villkor för passagerere, bilar, lastbilar, resgods och frakt på rederiets färjor eller av rederiet chartrad färja, oavsett om det utställs dokument om avtalet eller ej.
Transporten är föremål för de allmänna bestämmelserna i dansk lag för transport av passagerare till sjöss, inklusive Sjölagens kapitel 15 och 15a, samt i förordning nr. 1177/2010 av den 23 april 2010 om passagerares rättigheter vid resor till sjöss och förordning nr. 392/2009 av den 23 april 2009 om passagerares rättigheter i händelse av olyckor under sjötransport (Atenkonventionen).
Rederiet begränsar sitt ansvar för förlust, fel och brist samt person-. sak- eller fraktskador i enlighet med reglerna i Sjölagens kapitel 15 och förordning nr. 392/2009 av den 23 april 2009 om passagerares rättigheter vid olyckor under sjötransport (Athen-konventionen) (se dessa transportvillkor § 5 betr. gods och § 9 betr. ersättning för skada på person och bagage).
Resenärer är skyldiga att följa kaptenens och besättningen anvisningar.

Användning av öppen eld inomhus och på bildäck är förbjudet. Rökning är endast tillåten på därtill inrättade områden. Rökning är ej tillåten på vissa överfarter. Användning av e-cigaretter jämställs med vanliga cigaretter, vilket innebär att samma rökregler gäller för e-cigaretter som för vanliga cigaretter.
På vissa överfarter är uppehåll på bildäck förbjudet.
Rederiet kan neka personer transport – oavsett om de har giltig biljett – om de utgör en säkerhetsmässig risk, utgör en olägenhet för andra passagerare, rederiets personal eller i övrigt inte följer anvisningar, som framgår av meddelanden eller annan motsvarande information om användandet av färjan.
Berusade eller påverkade personer kan nekas transport, även om de innehar en giltig biljett.

Rederiet kan avvisa fordon som läcker olja, bensin eller övrigt.

Det är ej tillåtet att oljebrännare, dieselmotorer mm. kör på bildäcket under resan.

Om det sker en katastrof-, ambulans- eller polistransport vid utsåld avgång, blir de sist ankomna reserverade fordonen placerade i vänteläge.

Rederiet kan vid speciella tillfällen avvisa passagerare till den enskilda färjan, såvida utrymmesbegränsningar kräver detta.

Skadegörelse på rederiets inventarier och andras tillhörigheter medför ersättningsansvar.

Passagerarområdena är videoövervakade. Varje form av stöld anmäls till polis.

Det är endast tillåtet att äta medtagen mat och dryck i därtill anvisade områden.

Resenärer får ej, utan rederiets tillåtelse, erbjuda varor för försäljning, distribuera trycksaker, ordna insamlingar eller liknande ombord eller i land på rederiets område.

Rederiet kan löpande ändra avgångar, färjelägen osv. Det förväntas att passagerare håller sig informerade om ändringar i turlista.
Rederiet har rättighet att utföra ID-kontroll och avvisa resenärer som inte innehar giltig fotolegitimation.

§2 Bagage

Den enskilda resenären kan utan särskild betalning medta personligt bagage i resväskor, väskor eller liknande.
På rederiets färjor får det medtas bagage, som resenären själv är i stånd till att bära, dock max. 50 kg. Vid förlorat eller skadat bagage är rederiets ansvar begränsat i enlighet med Sjölagen.
Under transporten får det ej medföras resgods, inklusive handbagage och annat gods som kan orsaka fara eller väsentlig olägenhet för fartyg, liv eller annat gods, inklusive inget av de ämnen och föremål för vilka transport enl. IMDG-koden ej är tillåtet.

§3 Transport av sjuka/handikappade
– inklusive handikapassistans

För handikappfordon tillmötesgår rederiet de önskemål som kan vara relaterade till parkering nära hissen, i den mån det är möjligt.
På de överfarter där det erbjuds handikapassistans omfattar den fysiska ledsagelsen att komma till och från fartyget utfört av företagets personal eller annan underleverantör.
Det är möjligt att få registrerade handikappfordon körda ombord på några av rederiets färjor, så att rörelsehindrade bilister kan stiga ombord via landgången.
Handikapassistans omfattar inte lyft av handikappad från rullstol till sittplats, ej heller assistans för personlig vård/personlig hygien under överfarten.
Rederiet kan kräva att sjuka/handikappade har egen ledsagare med under överfarten. En sådan ledsagare medföljer utan kostnad.
Handikappassistans ska bokas under måndag till fredag kl. 08.00 – 21.00, minst 48 timmar före avresa. Om denna tidsfrist inte följs, kan det inte garanteras handikappassistans för vederbörande att komma ombord, komma i land och segla med fartyget. Rederiet kommer dock att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa detta.
Vi kan endast erbjuda handikappassistans till individuella kunder, ej till grupper.

§4 Husdjur

Hundar ska ledas i kort koppel. Övriga djur ska medtagas i bur eller transportbur och får inte vara till olägenhet för andra passagerare. Det är tillåtet att låta hund och andra djur stanna kvar i bilen under överfarten, men det är bara på vissa av rederiets färjor som det är tillåtet med tillgång till bildäck under överfarten (för djurtransporter se också §5.2).
På rederiets färjor finns det speciella områden för passagerare som medför hundar och övriga djur. Vid köp av hytt kan hund och övriga djur medtas i därtill inrättade hytter, undantaget allergihytter, såvida man råder över hela hytten, det vill säga har betalt för alla bäddar.
Rederiet påtar sig inget ansvar för transport av levande djur.

§5 Gods

§5.1 Generell godstransport

Alla lastbilar/skåpbilar med en totalvikt överstigande 3.500 kg eller en längd på över 6 m betecknas som lastbil.
Ombordkörning, körning ombord och ilandkörning sker i samarbete med personal och ska ske med särskild uppmärksamhet från förarens sida.
Fordonet ska vara försett med surrningspunkter för fastgöring till fartyget. Godset på fordonet ska vara tillräckligt surrat och säkrat för att motstå den påverkan som kan förekomma under sjötransporten. Transportör/chaufför är ansvarig för att lasten är försvarligt surrad och säkrad på eget fordon.
Rederiet har ej skyldighet att undersöka trailers, containers eller andra transportinrättningar med hänsyn till godsets packning, stuvning, surrning osv. Om rederiet trots detta finner, att godset inte är förpackat på ett försvarligt sätt, kan rederiet vägra transport av godset.
Rederiet ersätter ej skadat gods eller fordon, när skadan beror på bristfällig surrning, stuvning eller andra förhållanden som påvilar transportören att säkra och som rederiet inte har någon särskild skyldighet att tillse.
Överstyrman har det sista ordet beträffande lastsäkring/surrningar och om lasten ev. ska avvisas.
Rederiet påtar sig inget ansvar för eventuella skador på lastbilar och gods, som kvarstår på uppmarsch- och hamnearealer i förhållande till gällande rättspraxis.

Vid transport av gods är rederiets ansvar primärt begränsat i förhållande till de regler som antagits av North Sea Operator’s Claims Conference (“NSOCC”) i North Sea Standard Conditions of Carriage, inklusive även Green Card, sekundärt i överensstämmelse med Sjölagen.

Alla tjänster utförda av rederiet eller av en av rederiet angiven underleverantör för stuveritjänster omfattas av Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser (“NSAB 2015).

Skada på gods eller frakt ska genast anmälas vid mottagande i ankomsthamnen, innan det lämnar området. Såvida detta inte följs, förfaller reklamationsrätten.

Specifika regler mht. gods för rederiets överfarter finns i tilläggen i menyn till vänster.

§5.2 Lagring av gods

Gods som lagras på uppmarschområden på ett av rederiets färjelägen kvarlämnas för kundens egen räkning och risk. Rederiet anses tidigast ha mottagit godset vid sådan tidpunkt, när ombordkörning eller lastning av godset påbörjas av rederiets personal eller av en av rederiet vald underleverantörs personal.

Såvida kunden inte avhämtar godset strax efter, att rederiet eller en av rederiet vald underleverantör har fraktat det i land, magasineras godset för kundens egen räkning och risk, se Sjölagen §274, stk. 3 nr. 2, emedan godset lagras på områden som bara i begränsad omfattning är övervakade och säkrade. Kunden uppmanas därför själv att säkra godset på bästa möjliga sätt.

§5.3 Transport av levande djur

Vid transport av levande djur ska chauffören upplysa om detta senast vid ombordkörning (se också §9 betr. ersättning för skada på person och bagage).
Om du kontaktar informationsdisken ombord kan det under överfarten ges tillåtelse till inspektion av djurtransporter.
Rederiet påtar sig inget ansvar för transport av levande djur.

§5.4 Farligt gods

Farligt gods transporteras enl. IMDG-kodens bestämmelser.
Avsändaren av gods har skyldighet att på förhand skriftligen upplysa rederiet om förekomsten av farligt gods senast 24 timmar före transport. Såvida sådan information inte har givits, anses avsändaren ha garanterat rederiet, att det till transport överlämnade godset inte innehåller farligt gods.
Vid transport av motorfordon med farligt gods ska de nödvändiga dokumenten finnas tillhanda innan transport. Märkning och emballering ska utföras enligt gällande regler. Rederiet förbehåller sig rätten att kontrollera att lasten motsvarar anmälan och har rätt att avvisa eller skjuta upp transport av farligt gods.

§5.5 Kontrollvägning

Rederiet har rätt att genomföra kontrollvägning av trailers för verifikation av den vid reservationen angivna vikten av trailern. Om kontrollvägningen visar, att trailern överskrider den uppgivna vikten skriver rederiet en räkning till kunden på DKK 1 000,- för att täcka omkostnader för kontrollvägning, extra hantering och administration.
Överstyrmannen har rätt att avvisa en trailer som vid kontrollvägning har visat sig överskrida den vid reservationen uppgivna vikten.

§5.6 Kvittningsförbud

Kunden är vid ingen tidpunkt berättigad till att kvitta ersättningskrav eller andra fordringar på rederiet i biljettpriset eller rederiets tillhörande tillgodohavanden.

§6 Biljetter

§6.1 Biljettbokning och försäljning

Biljett och kort ger endast tillgång till bestämda reserutter efter förhandsbokning. Personligt utställda biljetter, kort eller bizzer får ej överföras till annan person.
På de rutter där sjöfartsmyndigheterna så kräver, ska resenären uppge fullt namn, ålder och kön. Information ska ges vid reservation av biljett.
Avbrytande av resa är ej tillåtet på biljett eller klippkort, dock finns här anslutningsbiljetter med DSB med undantag för avbrytande av resa i huvudstadsområdet.
Det är på passagerarnas eget ansvar att checka in enl. gällande incheckningstider.
Platsreservation bortfaller om incheckningstiden inte hålls.
Specifika regler mht. de enskilda biljettyperna för rederiets överfarter, inklusive för senaste beställningstidpunkt finns i tilläggen i menyn till vänster.

§6.2 Betalning av biljetter

Det är möjligt att betala kontant med de vanligaste kreditkorten. Det kan finnas en betalningsavgift förbunden med användning av vissa kreditkort. Detta kommer i så fall att framgå innan betalningen ska godkännas av passageraren.
Av valutor tar rederiet emot danska kronor, svenska kronor och euro. Främmande valuta mottas endast i sedlar. Växel ges i danska kronor.
Passageraren ska vid mottagandet av biljett eller kort säkerställa att det levererade motsvarar det önskade. Rederiet kan ej påta sig ansvar för fel, om beställningen genomförs så sent före avresa, att det inte är praktiskt möjligt för rederiet att skicka bekräftelse före avresa.
Rederiet förbehåller sig rätten att ta ut en avgift vid beställning samt vid kassaförsäljning.
Specifika regler mht. de enskilda biljettyperna för rederiets överfarter, inklusive för senaste beställningstidpunkt finns i tilläggen i menyn till vänster.

§6.3 Återbetalning

Specifika regler gällande återbetalning och ev. expeditionsavgift vid avbeställning, samt rätta avbeställningstider för de respektive biljettyperna återfinns i tilläggen i menyn till vänster.
Ingen biljett kan återbetalas senare än 3 månader efter avresedatum:
För biljetter utställda av en av rederiets samarbetspartners kan särskilda återbetalningsregler tillämpas. Rederiet återbetalar endast biljetter där inbetalning har skett till rederiet.

§6.4 Gruppresor

Vid överfarter där det erbjuds rabatt till resande i grupper hänvisas till separata regler, som finns i tilläggen i menyn till vänster.
Vid transport av bussar är rederiets ansvar begränsat enl. Sjölagen.

§7 Kontroll av biljetter

§7.1 Giltig färdhandling

Passageraren ska vid resans början vara i besittning av giltigt  färdbevis som förvaras under hela resan. Passageraren ska uppvisa detta på begäran.
Klippkortet ska vara stämplat innan resan påbörjas för att vara giltigt till den aktuella resan. Passageraren ska själv kontrollera att stämplingen på biljett eller kort är korrekt.
Personligt utställda biljetter, kort eller bizzer dras in utan ersättning vid missbruk.

§7.2 Kontrollavgift

En passagerare som inte har tillgång till en giltig biljett eller kort, ska utöver betalning for giltigt färdbevis betala vid varje tidpunkt gällande kontrollavgift, och ska på personalens begäran uppge sitt fulla namn, adress samt födelsedag och -år. Därutöver ska ifrågavarande passagerare legitimera sig med körkort eller annat rättsligt bindande dokument.
Betalar passageren inte genast för det giltiga färdbeviset samt kontrollavgift, som krävs, skickas ett kravbrev på det totala beloppet och ifrågavarande passagerare ska kvittera mottagandet med namn, adress, födelsedatum och underskrift samt den ovan beskrivna legitimationen.
Om en passagerare undlåter ett biljettköp, undandrar sig kontroll, försöker använda ogiltig biljett eller kort eller vägrar att köpa eller visa biljetter eller pass, ska betalning ske för giltigt färdbevis samt till den vid varje tidpunkt angivna kontrollavgiften.

§7.3 Påminnelseprocedurer för kontrollavgift

För kontrollavgift gäller följande kontrollprocedurer och avgifter:

  • Om det upprättas en avbetalningsplan, kan rederiet ta ut en avgift per avbetalning
  • Om det måste skickas påminnelse om betalning, kan rederiet ta ut en expeditionsavgift pr. brev
  • Betalas beloppet inte efter en påminnelse, lämnas fordran vidare till indrivning vid inkasso. I samband med att skulden skickas till inkasso, kommer det att beräknas en inkassoavgift och samtidigt kommer inkassofirman att ha omkostnader i samband med indrivning av skulden. Inkassoavgift och omkostnader läggs till skulden.

§8 Inställda turer/Förseningar

Rederiet påtar sig inget ansvar för förlust eller skada som följd av eventuell platsbrist på fartygen, störningar i verksamheten, inklusive inställda turer som orsakas av oegentligheter, inbegripet force majeure, inklusive tekniska skäl, sjö- och väderförhållanden, och förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i turlista och biljettpriser. Det kan när som helst sättas in ett annat fartyg än det annonserade. Rederiet är aldrig ansvarigt för förlust som uppstått som följd av missade trafikanslutningar eller nödvändiga förändringar i reseplaner.
När förseningar eller inställda turer omfattas av rederiets Resegaranti, sker återbetalning enl. rederiets Resegaranti. Väljer en passagerare att avbryta en resa på grund av en större försening eller inställd tur, eller om en anslutningsresa inte nås, kan passageraren få biljetten återbetald för den del av resan med rederiet som inte genomförs på grund av förseningen.
Återbetalning sker vid detta tillfälle på alla typer av biljetter inom senast 7 dagar och sker utan avgift.
Rederiets ersättning vid försening eller inställd tur kan aldrig överstiga biljettens pris.

§9 Ersättning för skada på person, fordon och bagage

Vid transport av passagerare är rederiet undantaget från ansvar för tiden, innan passageraren stiger ombord och efter att passageren har kommit i land.
Rederiet ansvarar ej vid förlust eller skada på pengar, värdepapper och andra värdesaker som silver, guld, klockor, juveler, smycken och konstverk.
Ombord- och ilandkörning av fordon sker på egen risk och utan ansvar för rederiet. Passageraren ansvarar för att hålla sitt fordon ordentligt bromsat under transporten genom att sätta i fordonets växel och handbroms.
Skador på fordon som orsakas av att dessa nedsänkta, ombyggda eller tungt lastade, är ovidkommande för rederiet.
Specialutrustning, inklusive resgods, som placeras utanpå eller ovanpå ett fordon, och skadas medan det är i rörelse, kommer inte att ersättas oavsett ansvarsförhållanden i övrigt.
Passageraren ansvarar för att surra motorcykel, moped, scooter eller liknande i enlighet med anslag och besättningens anvisningar och det är alltid passageraren som ansvarar för att säkerställa att fordonet är tillräckligt stabilt och säkrat för att klara förväntad sjögång under överfarten.
Dessutom är rederiets ansvar gentemot våra passagerare underlagt en självrisk på SDR 149 per passagerare vid förlust eller skadat bagage och SDR 330 vid skador på personbilar. Dessa belopp måste dras av förlusten eller skadan.

§10 Hittegods

Kommentarer om kvarglömda effekter ombord på färjan bör riktas till polisen. Rederiet levererar kvarglömda effekter snarast möjligt till polisen. Kvarglömda effekter som är förgängliga, kastas genast.

§11 Reklamationer

Skadeanmälan på personliga ägodelar, fordon, resgods eller frakt ska genast riktas till en av Færgens besättningsmedlemmar innan färjan lämnas.
Klagomål gällande förhållanden på resan, som inte har lösts vid kontakt med rederiets personal ombord eller i en av rederiets terminaler, kan sändas via rederiets kontaktsystem på internet.
Klagomålet ska vara rederiet tillhanda inom 2 månader efter den händelse, som givit anledning till klagomålet. Med klagomålet ska bifogas biljett eller bokningsnummer.

§12 Tillämplig lag

Dessa transportvillkor och eventuella tvister som uppstår från ett transportavtal i enlighet med gällande transportvillkor regleras av och lyder under dansk lag.

§ 13 Ikraftträdande och offentliggörande

Transportvillkoren trädde i kraft den 1 maj 2005 med senare ändringar.
Dessa transportvillkor och eventuella tvister som uppstår från ett transportavtal i enlighet med gällande transportvillkor regleras av och lyder under dansk lag.

Hemsidan använder cookies för att möjliggöra biljettbokning, statistik och marknadsföring | Läs mer